top menu

Archive | Animals

How to Walk Your Dog 怎麼溜你的狗 in Chinese

    怎麼溜你的狗 (怎麼)(溜)❶(你的)(狗) (zen3 me.) (liu4) (ni3 de.) (gou3) (how) ) (to stroll, to walk slowly) (your) (dog) How to walk your dog.     Having dogs as pets is a fairly recent phenomena in Taiwan. 五十年以前台灣的人比較貧窮。 (五十)(年)(以前)(台灣的)(人)(比較)(貧窮)。 (wu3 shi2) (nian2) (yi3 qian2) (tai2 wan1 de.) (ren2) (bi3 jiao4) (pin2 qiong2) (fifty) (year) (before, […]

Continue Reading 0

Website by Startify