top menu

Archive | Fun Sharpening the Mind

How to Make a Fruit Smoothie 怎麼做水果奶昔 in Chinese

    怎麼做水果奶昔 (怎麼)(做)(水果奶昔) (zen3 me.) (zuo4) (shui3 guo3 nai3 xi2) (how) (to make) (fruit milkshake) How to make a fruit smoothie.❶     It is the perfect summer lunch. 你只要一些水果,足夠的液體,和一點冰塊。 (你)(只)(要)(一些)(水果)❷,(足夠的)❸(液體),(和)(一點)(冰塊)。 (ni3) (zhi3) (yao4) (yi1 xie1) (shui3 guo3), (zu2 gou4 de.) (ye4 ti3), (han4) (yi1 dian3) (bing1 kuai4) (you) (only) (to need) (some) (fruit), […]

Continue Reading 0

How to Have a Baby 怎麼生孩子 in Chinese

Contrary to much science fiction literature, 每個人都是女人生的。 (每個)(人)(都)(是)[(女人)(生)(的)]❶。 (mei3 ge.) (ren2) (dou1) (shi4) [(nü3 ren2) (sheng1) (de.)] (every) (person) (all) (it/to be) [(woman) (to be born) (adjective marker)] Every person is born of a woman.   No one can do it by themselves. 一個女人得經由生產所以每個各人可以出生。 (一個)(女人)(得)(經由)(生產)(所以)(每個)(各)(人)(可以)(出生)❷。 (yi1 ge.) (nü3 ren2) (dei3) (jing1 you2) (sheng1 chan3) (suo3 […]

Continue Reading 0

How to Walk Your Dog 怎麼溜你的狗 in Chinese

    怎麼溜你的狗 (怎麼)(溜)❶(你的)(狗) (zen3 me.) (liu4) (ni3 de.) (gou3) (how) ) (to stroll, to walk slowly) (your) (dog) How to walk your dog.     Having dogs as pets is a fairly recent phenomena in Taiwan. 五十年以前台灣的人比較貧窮。 (五十)(年)(以前)(台灣的)(人)(比較)(貧窮)。 (wu3 shi2) (nian2) (yi3 qian2) (tai2 wan1 de.) (ren2) (bi3 jiao4) (pin2 qiong2) (fifty) (year) (before, […]

Continue Reading 0

Website by Startify